Försäkrade i Sverige - dödligheter och livslängder, prognoser 2007 - 2050

info
167
Företagsmedlem
325 kr
Ej företagsmedlem
465 kr
Exkl. moms 6 % och porto

Boken säljs av SFF:s dotterbolag KNS Service AB.
Försäkringstekniska Forskningsnämnden, Sveriges Försäkringsförbund

En studie av Försäkringstekniska Forskningsnämnden, Sveriges Försäkringsförbund. Inom ramen för Sveriges Försäkringsförbund bedrivs bevakning, analys och utveckling inom ett flertal för svensk försäkring viktiga områden. En del av verksamheten bedrivs genom Försäkringstekniska Forskningsnämnden (FTN), som följer och stödjer den försäkringstekniska forskningen, håller kontakt med institutioner som bedriver forskning inom området samt verkställer utredningar i vissa frågor av försäkringsteknisk natur. FTN inrättades 1950 och har sedan dess varit aktiv särskilt inom området dödlighet inom svensk livförsäkring.

Föreliggande utredning, Försäkrade i Sverige - dödlighet och livslängdsantaganden, har utförts av en arbetsgrupp på uppdrag av FTN. Syftet med arbetet har i första hand varit att föreslå en modell för utjämning av observerad dödlighet som tar hänsyn till tidstrenden. Resultaten av studien är inte bindande för aktörerna.

Arbetet påbörjades 2005 och har tagit två år att genomföra.
Tolv försäkringsgivare har bidragit med erfarenheter från egna försäkringsbestånd. För att få en så bred bas som möjligt har trenden i dödligheten skattats från befolkningsdödligheten (källa SCB) vilken sedan har applicerats på observerad försäkringsdödlighet.

Vid beställning från utlandet är förskottsbetalning ett krav. Kontakta oss på + 46 8 522 789 92 alternativt info@forsakringsforeningen.se för mer information om betalning.