Försäkringsteknik för icke-aktuarier | Svenska Försäkringsföreningen

Försäkringsteknik för icke-aktuarier

Kursen för dig som vill förstå aktuariens begreppsvärld


Försäkringsteknik för icke-aktuarier är kursen för dig som inte arbetar som aktuarie men vill ha en inblick i aktuariens begreppsvärld, förstå aktuariell teknik på lekmannanivå samt lära dig att kommunicera bättre med aktuarier. Inom ramen för kursen kommer vi att diskutera försäkringskunskap i allmänhet, olika former för försäkring samt produkttyper. I kursen får man en verbal förståelse av de aktuariella begrepp som brukas i branschen. Formler tas upp och du kommer få en överskådlig bild av den formelapparat som aktuarier brukar, du kommer även att lära dig att läsa formler.

Kursen riktar sig till anställda på försäkringsbolag som har erfarenhet av arbete med försäkring. Kursen är inte tänkt för dig med aktuariell skolning.

Upplägg

Kursen omfattar så väl skadeförsäkring som liv- och pensionsförsäkring. Del 1 är gemensam ingång och omfattar den första kursdagen. Del 2 av kursen delas upp på två olika pass på två olika dagar - ett pass för skadeförsäkring och ett pass för liv- och pensionsförsäkring. Du får självklart gå alla kursens tre dagar. 

 

Kursens innehåll


I. Generella begrepp inom ett försäkringsbolag

En genomgång av försäkring, försäkringsbolag och olika försäkringstyper. De olika begrepp som gås igenom lägger en grund för den aktuariella aspekten på hur verksamheten bedrivs. En del tid i kursen kommer att ägnas åt solvens; Solvens I och Solvens II. Risker av olika typer diskuteras, riskerna stressas samt aggregeras i portföljer för att förstå olika fördelningar och dess påverkan på en försäkringsgivares kapitaliseringsbehov.


II. Försäkringsmatematik

I detta avsnitt avses att prata om försäkringsmatematik generellt, inte specifikt liv- respektive sakförsäkringsmatematik. Kontinuerliga respektive diskreta modeller diskuteras. Genomgång av viktiga begrepp som:

 • Premiesättning
 • Uppföljning av en försäkringsportfölj
 • Analys av en försäkringsportfölj
 • Vad är diskontering?
 • Kommutationsfunktionen
 • Värdet av en försäkring under dess försäkringstid


III. Sakförsäkring

Hur fungerar sakförsäkring i sina olika element? Genomgång av produktkategorier och de efterföljande frågor som uppkommer:

 • Premiesättning
 • När skall en premie betalas
 • Vid skall en premie användas till
 • Uppföljning av ett bestånd
 • Solvenskrav på en portfölj - MCR och SCR
 • Återbäring
 • Hur justerar vi premien?
 • Hur kommer en försäkring in i bokföringen?


IV. Liv- och pensionsförsäkring

Hur fungerar liv- och pensionsförsäkring i sina olika element? Genomgång av produktkategorier och de efterföljande frågor som uppkommer:

 • Premiesättning
 • När skall en premie betalas
 • Vad skall en premie användas till
 • Uppföljning av ett bestånd
 • Solvenskrav på en portfölj - MCR och SCR
 • Återbäring
 • Hur justerar vi premien?
 • Hur kommer en försäkring in i bokföringen?
   

Kursmaterial och Försäkringsord (referenslitteratur)

Kursmaterialet kommer att presenteras i form av ett kompendium som ingår i avgiften och delas ut vid kurstillfället. Försäkringsord är Svenska Försäkringsföreningens ordbok med ca 1 400 termer, fr. 399 kr exkl. moms. 

Beställ här

 Kurslärare

Gunnar Andersson, grundare och ägare av ActStrats AB, ett rådgivningsföretag inom det aktuariella ämnesområdet.

Gunnar är Fil.dr i matematik, statistik, diplomerad aktuarie, adjungerad professor på KTH i matematisk statistik, läroboksförfattare samt föreläsare på kurserna Livförsäkringsmatematik I och II på Stockholms universitet. Tidigare har Gunnar under 15 år varit vd i olika försäkringsbolag, innehaft styrelseposter i ett antal försäkringsbolag, varit avdelningschef på Finansinspektionen samt gästprofessor i USA. För närvarande är Gunnar styrelseledamot i 7AP-fonden samt ordförande i it-företaget OMBEA samt Cefin(Centrum för bank och finans, KTH.