Försäkringsbolagens outsourcing – vilka regler gäller? | Svenska Försäkringsföreningen

Försäkringsbolagens outsourcing – vilka regler gäller?

- om regler, praxis och molntjänster

Denna kurs är fullsatt.


Syfte

Sedan den 1 januari 2016 har Solvens II-regelverket tillämpats i försäkringsbranschen med bland annat nya krav på hur försäkringsbolag/företag ska gå tillväga när de lägger ut delar av sin verksamhet på uppdragstagare. Kursen går igenom reglerna och Finansinspektionens praxis och berör också aktuella frågor såsom bedömningen av molntjänster och hantering av outsourcing från ett dataskyddsperspektiv. 


För vem

Vår kurs i Outsourcing riktar sig speciellt till dig som är jurist, inköpare , IT-ansvarig eller som ansvarar för upphandling av konsulter, uppdragstagare och outsourcade tjänster på försäkringsbolag. Kursen vänder sig även till dig som arbetar med företagsstyrning, riskkontroll och inom regelefterlevnad/compliance inom försäkringsbranschen.  Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen. 
 

Utformning

Kursen utgår från praktiska exempel där du som deltagare lär dig hur regelverket ska tillämpas i praktiken. Du kommer att få ta del av checklistor som du kan använda vid val av uppdragsgivare samt över vad avtalet behöver innehålla.  Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion. Kursen avslutas med en frivillig lunch där du ges möjlighet att nätverka med nya kollegor. 
 

Ur programmet

  • Vad finns det för regulatoriska begränsningar i möjligheten att ingå uppdragsavtal?
  • Hur ska molntjänster bedömas?'
  • Vad menas med uppdrag av väsentlig betydelse?
  • Är försäkringsförmedling att betrakta som outsourcing?
  • Vad ska man tänka på vid val av uppdragstagare?
  • Uppdragsavtal avseende aktuariefunktionen och andra centrala funktioner 
  • När ska företaget anmäla outsourcing till finansinspektionen? 
  • Finansinspektionens praxis
  • Hantering av outsourcing från ett dataskyddsperspektiv


Föreläsare

Anna Lööv, advokat, Kompass Advokat
Anna är advokat inom affärsjuridik och är specialiserad på bl.a. försäkringsrätt, marknadsföringsrätt och personuppgiftslagstiftning. Hon har haft många uppdrag inom försäkringsbranschen där hon t.ex. gett råd till bolagsjurister, personuppgiftsombud och marknadsföringspersonal. Hon har omfattande praktisk erfarenhet från branscher som präglas av många kundrelationer.
   

 

Viveka Classon, senior advisor, Kompass Advokat.
Viveka biträder företag i den finansiella sektorn, framförallt inom försäkring och bank. Viveka har som bolagsjurist och sedermera chefjurist på Skandia arbetat med försäkringsrättsliga frågor, transaktioner och företagsstyrning i tillståndspliktig verksamhet under nästan 20 år. Hon har vidare en bred erfarenhet av strategisk juridisk rådgivning, allmän bolagsrätt och kommersiella avtal, omstruktureringar i finansiell verksamhet, regulatoriska frågor och compliancefrågor.För ytterligare information eller frågor var vänlig och kontakta info@forsakringsforeningen.se.