Understödsföreningar - utmaningar och vägval

Seminarium om anpassning till den nya regleringen


Enligt nu gällande övergångsbestämmelser ska understödsföreningarna senast den 31 december 2017 ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen eller träda i likvidation. För närvarande förbereds lagstiftning inom Finansdepartementet som avser förslag till ny tjänstepensionsreglering. Förslaget kommer att omfatta en möjlighet för tjänstepensionskassor att omvandlas till tjänstepensionsinstitut. När det gäller understödsföreningar har regeringen under hösten meddelat att övergångstiden som löper för dessa att söka tillstånd enligt försäkringsrörelselagen kommer att förlängas ytterligare i avvaktan på införandet av en ny svensk tjänstepensionsreglering. En sådan reglering väntas träda i kraft 2019.  


Övergångstiden för understödsföreningar att söka tillstånd enligt försäkringsrörelselagen eller omvandlas till tjänstepensionsinstitut kommer inte att förlängas efter 2019. Det är därför hög tid för understödsföreningar att börja sätta sig in i vilka krav som kommer att gälla för verksamheten för att kunna planera för hur verksamheten ska kunna anpassas till den nya regleringen.
 
Seminariet om understödsföreningar behandlar de krav som ställs i försäkringsrörelselagen. FRL, möjligheterna till undantag från dessa krav, praktiska exempel på hur kraven kan uppfyllas, hur tillståndsförfarandet går till och vilka alternativ som finns till att söka tillstånd enligt försäkringsrörelselagen.

Några av de frågeställningar som tas upp under seminariet är:

  • Reglering av understödsföreningar - vad gäller idag?
  • Lagen om understödsföreningar vs försäkringsrörelselagen/Föreningslagen
  • Undantagsreglerna i FRL samt tillämpningen av proportionalitetsprincipen’
  • Närmare om företagsstyrningssystemet och kapitalkraven i FRL 
  • Vad krävs för att söka tillstånd enligt FRL och hur går tillståndsförfarandet till?
  • Vad är alternativet till att söka tillstånd?

Seminariet kommer att ge stort utrymme för diskussioner, frågor och erfarenhetsutbyte bland deltagarna. 


Målgrupp

Seminariet riktar sig dig som på något sätt är ansvarig för en understödsförening, exempelvis styrelseledamot, VD eller medlem av ledningsgrupp. Seminariet passar även dig som är bland annat jurist, aktuarie, regelverksansvarig eller specialist och som på något sätt arbetar med tjänstepensionskassor.Seminarieledare
 

Anna Lööv, advokat och partner, Kompass Advokat
Anna har arbetat uteslutande med affärsjuridik sedan 1999 varav ett år i USA. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan flera år tillbaka har hon fördjupat sig inom försäkringsrätten.. Anna har hållit många utbildningar om bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom personuppgifter och marknadsföringsrätt hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

Viveka Classon, senior advisor, Kompass Advokat, f.d. chefjurist
Viveka har en gedigen praktisk erfarenhet av livförsäkringsfrågor efter att ha jobbat drygt 18 år på Skandia som bolagsjurist och sedermera chefjurist. Under hennes tid på Skandia kom hon i kontakt med på de flesta juridiska frågor som kan uppkomma inomlivförsäkring. Som chefjurist var hon styrelsens sekreterare och ingick i Skandias koncernledning och var bland annat ytterst ansvarig för juridiken vid Skandias ombildning till ömsesidigt bolag i 2014. Viveka är sedan maj 2016 verksam på Kompass Advokat. 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Stefan Pärsson
VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91