Sjuk och olycksfallsförsäkring

Ta del av det senaste inom sjuk och olycksfallsförsäkringens utveckling


Samhället utvecklas i rask takt. Det som var en självklarhet för ett par år sedan har ändrats till nya synsätt och nya behov. Hur har trenderna inom sjuk och olycksfallsförsäkringen ändrats och följt med i utvecklingen? Hur har kundernas medvetenhet ändras i takt med att samhället har utvecklats?

Vi råkar alla ut för såväl sjukdom och ibland även olycka som påverkar oss på ett eller annat sätt. Några av oss kommer även att drabbas av sjukdom som än så länge inte går att bota. Hur är det egentligen att leva med en livstidssjukdom och kan man lära sig att leva med den?

Ta del av ett heldagsseminarium som fokuserar på sjuk och olycksfallsförsäkring.

Moderatorer under seminariet

Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring, Dina
Björn Sporrong, fd Portfolio manager sjuk- och olycksfallsförsäkring, Trygg-Hansa

 

Program

 

09.00 – 09.10

Moderatorer hälsar välkommen och inleder dagens seminarium


09.10 – 10.10

Trender och omvärldsbevakning

Hur har trenderna inom sjuk och olycksfallsförsäkring förändrats över tid? Är det någon skillnad i dag i förhållande till gårdagen? Hur har kundernas medvetenhet ändras i takt med att samhället har utvecklats? 
Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring, Dina
Björn Sporrong, fd Portfolio manager sjuk- och olycksfallsförsäkring, Trygg-Hansa

10.10 - 10.30
Rast

10.30 - 11.20

Att drabbas av en livstidssjukdom

I Sverige räknar man med att det finns ca 450 000 personer med någon form av diabetesdiagnos. Det är därmed en av våra stora folksjukdomar. Vad är det som gör att antal insjuknande hela tiden ökar? Hur ser den framtida egenvården ut? Ser man i närtid en lösning på gåtan om diabetets?
Mats Palmér, Docent, överläkare, Endokrinologi och diabetologi,Karolinska Universitetssjukhuset

  
11.20 – 12.20

Försäkringsbedrägeri och försäkringsföretagens arbete med att minska dess förekomst 

Hur arbetar ett försäkringsbolag med det systematiska arbetet med att förhindra falska och bedrägliga anmälningar om skada eller olycka?
Mårten Sällström, Utredare, If


12.20 – 13.15

Lunch13.15 - 13.45

GSR - registret för skadeanmälningar

GSR Skadeanmälningsregister AB:s huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla ett branschgemensamt register över skadeanmälningar. Alla försäkringsföretag som är verksamma på den svenska marknaden kan medverka i GSR. Syftet med registret är att förhindra utbetalningar av skadeersättningar som grundar sig på oriktiga uppgifter. Registret kan förhindra att ersättning betalas från flera försäkringsbolag. Det kan också indikera om en kund anmält onormalt många skador av liknande slag.
Camilla Algeroth von Thiele, GSR Skadeanmälningsregister AB

13.45 – 14.25

Stärkt skydd för konsumenterna

Under 2000-talet har konsumenterna skydd i försäkringssammanhang stärkts. Det har skett  både genom den kontraheringsplikt för personförsäkringar som infördes genom nya FAL 2006 och de begränsningar av rätten till att begära samtycke för  att inhämta hälsouppgifter som kom några år senare. Utredningen om rätten till en personförsäkring presenterade i maj 2016 en uppföljning av kontraheringsplikten och  föreslog såväl lagändringar som självreglering från branschens sida. Vad kommer detta att innebära för försäkringsbolagen?
Marie Hosinsky, Ekonom, Svensk Försäkring


14.25 – 14.55

Paus14.55 – 15.30

Outsourcing av läkarbedömningar  

Vilka för- och nackdelar finns det med en opartisk och oberoende försäkringsmedicinsk bedömning?
Henrik Ingvarsson, VD, Mavera

15.30-15.45

Avslutning och sammanfattning