Temadag Förmiddag: Forskning, försäkring och framtiden

Preliminärt genomförandedatum.

De senaste forskningsrönen inom försäkring och samverkan mellan näringsliv och akademi

Välkommen till Svenska Försäkringsföreningens heldag på temat forskning, försäkring och framtiden! Missa inte denna möjlighet att kostnadsfritt ta del av aktuell forskning och bekanta dig med några verksamma forskare från Stockholms och Linköpings universitet. Du får en uppdatering kring de senaste forskningsrönen inom olika områden av försäkring samt ta del av tankar kring hur näringsliv och akademi kan samarbeta.

Under dagen kan du välja att delta på antingen för- eller eftermiddagspasset, men du är också varmt välkommen att vara med hela dagen (kom i så fall ihåg att anmäla dig till båda passen - du anmäler dig till eftermiddagspasset här.). Vi kommer att ge stort utrymme för frågor och diskussioner, så passa på att fördjupa dig i något av alla intressanta ämnen som presenteras. Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt med inriktning mot försäkringsrätt på Stockholms universitet, leder oss genom dagen.

Program

8.30–9.00
Registrering med kaffe

9.00–10.00

Försäkringsrättslig forskning i Sverige – former, förutsättningar och framtid
Inom vilka former bedrivs forskning om försäkring i Sverige? Vilka förutsättningar finns, och hur ser framtiden ut?
Jessika van der Sluijs är professor i civilrätt med inriktning mot försäkringsrätt och dekanus vid juridiska fakulteten i Stockholm. Hon disputerade 2006 på avhandlingen ”Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring” och har sedan dess varit verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, där hon har fortsatt att bedriva försäkringsrättslig forskning.

10.00–11.00

Tillsyn över försäkringsgrupper: Gruppsolvenskapitalkravet och den ”associationsrättsliga verkligheten”
Enligt Solvens 2-regelverket är bolagen i en försäkringsgrupp förpliktade att uppfylla ett gruppsolvenskapitalkrav för vilket gruppen i princip betraktas som om det vore ett enda bolag. Associationsrätten däremot skiljer tydligt mellan de olika rättssubjekt som ingår gruppen. Hur förhåller sig de två regelverken till varandra? Och vem är egentligen ansvarig för att gruppreglerna efterlevs? I sin kommande avhandling undersöker Britta Behrendt Jonsson denna konflikt mellan de rörelserättsliga grupptillsynsreglerna och associationsrätten.
Britta Behrendt Jonsson, Doktorand i affärsrätt vid Linköpings universitet

11.00–12.00

Överlåtelser av försäkringsbestånd
Dafne Barkestads forskning har en försäkringsrättslig inriktning och projektet är en studie av överlåtelser av försäkringsbestånd ur försäkringskundernas perspektiv. Vid beståndsöverlåtelse kan kundskydd ibland vara syftet, som till exempel vid obligatorisk beståndsöverlåtelse vid konkurs eller likvidation. Men även vid överlåtelser i rent kommersiella syften måste kundens intresse tillvaratas. Vad har forskningen hittills visat? Kan man redan nu skönja några tydliga slutsatser?
Dafne Barkestad, Doktorand, Stockholm Centre for Commercial Law 

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Stefan Pärsson
VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91