IORP II

Uppdatering kring tjänstepensionsdirektivet

Den 14 december 2016 antogs det andra tjänstepensionsdirektivet inom EU, det så kallade IORP II-direktivet (Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut). Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 13 januari 2019, med en övergångstid längst till den 31 december 2022. Direktivet innehåller bland annat bestämmelser om information till förmånstagare, värdering av pensionsförmåner, investeringsregler, kapitalkrav, utkontraktering och gränsöverskridande verksamhet. Det innehåller också nya krav på företagsstyrning och nyckelfunktioner.

Dagens svenska regler för tjänstepensionsinstitut har sin grund i första tjänstepensionsdirektivet, IORP I 2004.  Den svenske lagstiftaren valde då att använda möjligheten att bedriva tjänstepensionsverksamhet i försäkringsföretag, förutsatt att tjänstepensionsinstitutet håller skuldtäckningstillgångar avseende tjänstepensionsförsäkringar åtskilda från den övriga livförsäkringsverksamheten. Nuvarande övergångsreglering för tjänstepensionsverksamhet innebär främst att livförsäkringsföretag kan fortsätta att tillämpa de äldre reglerna om försäkringstekniska avsättningar, skuldtäckning, kapitalkrav och rapportering till och med den 31 december 2019. Övergångsregleringen infördes i svensk rätt för att livförsäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet skulle kunna invänta det kommande regelverket enligt IORP II.

För närvarande inväntas ett förslag till ny lag om tjänstepensionsföretag från Finansdepartementet, vilket ska genomföra IORP II i svensk rätt. Med utgångspunkt i betänkandet En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) föreslås bland annat en förstärkt nationell kapitalkravsreglering utöver IORP II-direktivets krav.

 

Målgrupp

Den här kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som jurist, produktutvecklare, marknadsansvarig, distributionsansvarig, VD eller compliance-ansvarig på ett försäkringsförmedlarbolag, försäkringsbolag eller en bank.

 

Program

9.00–09.45
Bakgrund och presentation av nuläge och förväntad fortsättning i lagstiftningsprocessen

9.45–10.00
​Paus

​10.00–10.45
Pensionsstiftelser 

10.45–11.30
Gränsdragningen försäkringsverksamhet - tjänstepensionsverksamhet

11.30–12.30
Lunch

12.30–13.30
Investeringsregler och kapitalkrav

13.30–14.00
Tillsyn och övergångsregler

14.00–14.15
​Paus

14.15–15.15
Företagsstyrning

15.15–16.00
Informationskrav och ingripande

 

Kursledare

Kursledare

Magnus Dahlgren, advokat partner/grundare Dahlgren & Partners
Magnus har arbetat inom pensions- och försäkringsbranschen sedan 1987. Han har varit chefsjurist på försäkringsbolag och försäkringsförmedlarbolag och är advokat sedan 2007. Magnus har därmed kompetens inom byråns samtliga specialistområden. 2010 utsågs Magnus Dahlgren till Sveriges pensionsspecialist. Magnus deltar löpande som föreläsare och paneldebattör inom pensionsområdet.
 

 

Carl Johan Rundquist, Jur. kand./Senior Associate Dahlgren & Partners
Carl Johan har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP. Carl Johan har också varit styrelseledamot i Försäkringsjuridiska Föreningen, IPEBLA och Svenska avdelningen av AIDA och är för närvarande styrelseledamot i Föreningen Pensionsspecialisterna.

 

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97