Compliance i försäkringsföretag

– rollen, regelverk, framtid och Solvens II

 

Kursen kommer både att innehålla avsnitt som rör regelefterlevnadsfunktionens roll och arbetsmetodik och avsnitt som rör tillämpning av olika delar av relevanta regelverk.

 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är anställd inom såväl ledningsfunktioner som funktionerna för compliance, riskkontroll och internrevision i ett försäkringsföretag eller andra finansiella företag, som arbetar med regelefterlevnadsfrågor i försäkringsföretag och andra intresserade.
 

Kursinnehåll

 

Regelefterlevnadsfunktionens roll och arbetsmetodik


Exempel på områden som kommer att behandlas:

  • Regelefterlevnadsfunktionens ansvarområde; vilka avgränsningar är vanliga och rimliga
  • Gränsdragningar mot och samarbete med övriga centrala funktioner
  • Hur försäkringsföretag kan välja att utforma företagsstyrningssystemet och implikationer för regelefterlevnadsfunktionen
  • Regelefterlevnadsfunktionen och styrelsen
  • Bedömning av compliancerisker och planering av arbetet
  • Råd och stöd eller granskning?

 

Tillämpning av regelverk

Fokus kommer att vara på sådana delar av regelverken där det kan antas att det finns särskilda utmaningar för regelefterlevnadsfunktionen - kanske för att reglerna är nya, för att de är svårtolkade eller för att Finansinspektionen signalerat att man ser risker eller problem med tillämpningen.

Följande områden att ingå:

  • försäkringsdistributionsregelverket
  • intressekonfliktshantering
  • uppdragsavtal
  • hantering av avtal med jävskrets.

 

Grupparbete med redovisningar och reflektioner

Dag två avslutas med ett grupparbete där ni får reflektera kring aktuella utmaningar för regelefterlevnadsfunktionen och hur de kan hanteras. Detta presenteras sedan och diskuteras kring. Passet hålls av moderator Malin Björkmo.
 

Program   

 

Tisdagen den 25 maj

9.00-9.10       Inledning
                      Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB

9.10-10.40     Compliancemetodik - hur arbetar man effektivt i regelefterlevnadsfunktionen? Om riskbedömning, planering, rapportering och arbetet som ska utföras.
                      Vivieka Strangert, Viveka Strangert Consulting AB

10.40-11.00   Kaffepaus/bensträckare

11.00-12.00   Utlagd verksamhet – regelfrågor och erfarenheter
                      Susanne Sjödin-Svensson, Chef Compliance, Folksam Sak

12.00-13.00   Lunch
 

13.00-14.00 Compliancerollen i försäkringsföretag: gränsdragningsutmaningar i flera dimensioner
                    Staffan Löfgren, Chef Compliance, Länsförsäkringar AB

14.00-14.50 Gruppdiskussion och återkoppling
Moderator: Malin Björkmo
 

14.50-15.00 Kaffepaus/bensträckare

15.00-16.30   Försäkringsdistributionsregelverket – utmaningar för compliancefunktionen och relevanta granskningsområden
                      Daniel Eriksson, vd och grundare Luminatum AB

16.30-16.35 Uppsummering och avslutning dag 1
                    Moderator: Malin Björkmo
                      

Onsdagen den 26 maj

9.00-10.30     Aktuella frågor rörande försäkringsföretagens regelefterlevnad
                      Daniel Lundin, senior finansinspektör, Finansinspektionen                     

10.30-10.50   Kaffepaus/bensträckare

10.50-11.30   Gruppdiskussion och återkoppling
                      Moderator: Malin Björkmo                                                 

11.30-12.30 Lunch
 

12.30-13.30  Tolkningar och förarbeten – hur ska solvenseregler tolkas och vilka är de relevanta förarbetena?
                      Per Johan Eckerberg, advokat och delägare, Advokatfirman Vinge                                                                                                                        

13.30- 14.00 Regelefterlevnadsfunktionen och styrelsen: hur bistår man bäst styrelsen i dess arbete med att säkerställa regelefterlevnad
                     Malin Björkmo

14.00-14.15   Kaffepaus/bensträckare                   

14.15-15.15 Compliancefunktionen och konsumentskyddsregleringen
                    Louise Hedqvist, L Hedqvist Konsult AB

15.15-16.15   Intressekonfliktshantering i praktiken
                       Malin Björkmo
 

16.15-16.30 Avslutande reflektioner
                   Moderator: Malin Björkmo

Kursledare och moderator


Malin Björkmo

Malin arbetar sedan 2012 som rådgivare i frågor rörande företagsstyrning i finansiella företag, huvudsakligen försäkring. Hon har också uppdrag i ett antal styrelser: Tredje AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Euro Accident, Itello och Trygg Stiftelsen, och är vice ordförande i Disciplinnämnden försäkringsdistribution. Malin har tidigare bl.a. varit chef för Försäkring och Fond på Finansinspektionen och kapitalförvaltningschef på Skandia Liv.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se
08-522 789 97