Försäkringsföretagens solvensregler

En grundläggande kurs i solvensrätt och företagsstyrning

 

  Ny kurs  
 

I och med genomförandet av Solvens II-direktivet 2016 har det blivit tydligt att solvensregelverket är en i grunden rättslig reglering. Svårigheterna med att närma sig rättsfrågorna i solvensreglerna är dock betydande: För det första har ett stort antal bestämmelser försäkringsmatematiska inslag. För det andra uppgår den samlade textmassan till över 4 000 textsidor och har en mycket komplex struktur. För det tredje finns omfattande brister i regelverket.

 

Målgrupp

Jurister, aktuarier, revisorer, företagsledning och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn och revision samt aktuariella frågor.

 

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagaren en grundläggande och översiktlig insikt i reglerna om solvens och företagsstyrning. Kursen fokuserar på nyckelbegrepp, perspektiv, struktur, samband och förståelse. Vidare är syftet med kursen att presentera enkla arbetsredskap och metoder som underlättar att hitta rätt i, förstå och hantera den omfattande djungel av rättsregler som avser företagens solvens och företagsstyrning. 
 

Innehåll

  • Introduktion: Översikt, grundläggande begrepp
  • Lagstiftarperspektivet: Rättsakter, förarbeten, genomförande, framtiden
  • Revisorperspektivet: Balansräkning, värdering, offentliggörande, rapportering
  • Aktuarieperspektivet: Risk, försäkringstekniska avsättningar
  • Övergripande regler: Proportionalitet, lämplighet, centrala rörelseregler
  • Pelare I: Investeringar, kapitalbas, kapitalkrav, jämförelse kapitalkrav, ORSA
  • Pelare II: Företagsstyrning, centrala funktioner, ORSA, uppdragsavtal, tillsyn
  • Grupptillsyn: särskilda regler för grupper


Ladda ner det detaljerade kursprogrammet här.

 

Litteratur

Solvensregler (2019) av Per Johan Eckerberg.

Litteraturen ingår i kursavgiften.

 

Föreläsare


Gunnar Andersson

Fil.dr. matmatisk statistik, författare till Livförsäkringsmatematik

Malin Björkmo

Ekon.lic. finansiell ekonomi, expert på governance, tidigare bl.a. områdeschef försäkring vid Finansinspektionen

Viveka Classon

Advokat, delägare i Vinge, tidigare chefsjurist på Skandia

Per Johan Eckerberg

Advokat, delägare i Vinge, författare till FörsäkringsrörelseManualen och Solvensregler

Fabian Ekeblad

Advokat, delägare i Vinge, chef för Vinges expertgrupp Corporate Insurance

Morgan Sandström

Aukt. revisor, delägare i PwC, ansvarig för PwC:s expertgrupp Försäkring

Patric Thomsson

Jurist, expert försäkringsrätt, huvudsekreterare i Solvens II-utredningen

 

Så tycker tidigare deltagare

"Kursen gav en riktigt god inblick i solvensregelverket och föreläsarna var intressanta och kunniga."

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97