Hållbarhet inom försäkringsbranschen

Vilka regler gäller och hur kan reglerna tillämpas i praktiken?

 

Hållbarhet är fortsatt ett hett tema som går framåt på bred front. Det märks inte minst inom den finansiella sektorn, där en uppsjö av nya regelverkskrav kommer införas både genom helt nya regelverk och ändringar i befintliga regelverk. Reglerna är en del av EU:s handlingsplan för hållbara finanser. Trots att hela regelverket ännu inte är färdigt, så har vissa regler börjat tillämpas och för att kunna implementera och tillämpa reglerna på ett bra sätt måste försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och andra berörda arbeta aktivt och målmedvetet med implementering av hållbarhetsreglerna. Detta är en förutsättning för att kunna bli en branschförebild inom hållbarhetsområdet och för att kunna dra nytta av hållbarhetsfrågan i sin marknadsföring.

Kursen går igenom relevanta regler, bland annat disclosureförordningen och nivå 2-regleringen (delegerad förordning). Vi går även igenom taxonomiförordningen, och de nya regler som finns inom IDD-regelverket och Solvens 2-regelverket. Vi gör också en utblick mot tjänstepensionsregelverket (IORP 2). Inom disclosureförordningen går vi igenom alla delar som rör krav i förhållande till styrdokument/policyer, information på företagets webbplats, förköpsinformation, produktinformation och rapportering. Vi sätter reglerna i ett sammanhang och diskuterar hur reglerna relaterar till andra krav som gäller för försäkringsföretag, t.ex. inom företagsstyrningen och produktinformation.

 

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dig som jurist, kapitalförvaltare, hållbarhetsspecialist, produktspecialist eller andra som på något sätt hanterar, ansvarar för eller arbetar med hållbarhet eller marknadsföring inom livförsäkringsföretag. Kursen passar även dig som arbetar med hållbarhet inom ramen för företagsstyrningen, t.ex. inom regelefterlevnad/compliance. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.

 

Utformning

Kursen utgår ifrån regelverket och praktiska exempel där du som deltagare lär dig hur regelverket kan tillämpas i praktiken på ett effektivt och kundvänligt sätt. Du kommer att få ta del av praktiska råd som du kan använda och ha som stöd vid implementering och efterlevnad. Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.

 

Innehåll

 • Disclosureförordningen, inklusive tekniska standarder (den s.k. nivå 2-regleringen)
  • Vilka styrdokument ska finnas inom hållbarhetsområdet?
  • Vilken information ska lämnas, till vem och var?
  • Hur ska informationen presenteras?
    
 • Taxonomiförordningen, inklusive den delegerade akten  (den s.k. nivå 2-regleringen)
  • Särskilt om stora företag med minst 500 anställda
  • Förhållandet och samspelet med disclosureförordningen 
  • Hur ska man förhålla sig till den delegerade akten och dess bilagor? 
    
 • Ändringar i det försäkringsrättsliga regelverket
  • Ändringar inom Solvens II-regelverket
  • Ändringar inom IDD-regelverket
  • Hur påverkas produktstyrningen?
  • Hur påverkas rådgivningen till kund?
    
 • Hur påverkas riskhanteringen och ORSAn inom företagsstyrningen?
 • Hur kan hållbarhetsreglerna implementeras och efterlevas?
 • Kopplingen mellan hållbarhetskraven och andra regelkrav på försäkringsområdet, och vad det innebär i den praktiska verksamheten

 

Kursledare och föreläsare

 

Kawin Mårtensson

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Kawin arbetar på Kompass Advokat och har arbetat med affärsjuridik sedan 2008, företrädesvis inom försäkring och den finansiella sektorn i stort. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt. Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har arbetat som jurist både hos försäkringsbolag och Finansinspektionen. Han har särskilt stor erfarenhet av hantering av regelverk, försäkringsjuridik och bolagsjuridik. Han håller utbildningar främst inom försäkringsrätt och dataskydd, t.ex. hos Svenska Försäkringsföreningen.

 

Artur Ogelid

Biträdande jurist, Kompass Advokat 

Artur arbetar som biträdande jurist på Kompass Advokat, företrädesvis inom försäkring och pension där han arbetar med frågor om hantering av regelverk, försäkringsjuridik och bolagsjuridik. Artur har erfarenhet av försäkringsområdet även från Finansdepartmentet  och har bland annat arbetat med lagstiftningen för genomförandet av andra tjänstepensionsdirektivet (IORP2) och värdepappersbolagsdirektivet (IFD).

 

 

Per Josephson

Associate, Harvest Advokatbyrå

Per Josephson arbetar som biträdande jurist på Harvest Advokatbyrå och är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende fondverksamhet, kapitalförvaltning, värdepapper, AML och hållbarhetsreglering. Per har varit verksam inom området sedan 2017 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag i frågor som rör regelefterlevnad. I sitt dagliga arbete lämnar Per rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, implementeringsprojekt samt i frågor som rör bolags- och avtalsrätt. Per har flera års erfarenhet från arbete med frågor inom bl.a. fondrätt, marknadsmissbruk och hållbarhetsreglering vid Finansinspektionen.

 

Marcus Arvidsson

Associate, Harvest Advokatbyrå

Marcus Arvidsson arbetar som biträdande jurist på Harvest Advokatbyrå och är specialiserad inom finansiell reglering. Marcus har varit verksam inom området för finansiell reglering sedan 2019. I sitt dagliga arbete bistår Marcus ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn i frågor som rör regelefterlevnad. Han arbetar aktivt med frågor inom hållbarhetsområdet och har hållit flera utbildningar på området Disclosureförordningen, Taxonomiförordningen och särskilda hållbarhetsregler för börsbolag.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97