Dataskydd

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur Svenska Försäkringsföreningen hanterar personuppgifter och använder cookies på sajterna forsakringsforeningen.se, forsakringsjobb.se samt nft.nu.

Svenska Försäkringsföreningen värnar om den personliga integriteten. Alla ska känna sig trygga när de anförtror sina personuppgifter till oss. Vi följer alltid aktuell lagstiftning, interna riktlinjer och regler för den praktiska hanteringen för att skydda din personliga integritet.

Genom att använda några av våra tjänster samtycker du till användning av att dina personuppgifter används i enlighet med vad som framgår nedan.

 

Hantering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter avseende medlemskap och stipendier är Svenska Försäkringsföreningen. Personuppgiftsansvarig för personuppgifter avseende övriga produkter som försäkringsjobb, kurser, seminarier, event och böcker är SFF Försäkringsutveckling AB (helägt dotterbolag). Personuppgiftsansvarigt bolag benämns nedan för "SFF".

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt Dataskyddsförordningen (tidigare personuppgiftslagen ”PUL") har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.

Eventuella ändringar i denna informationstext kommer att publiceras på vår hemsida. Fortsatt användning av tjänsterna, efter det att vi meddelat att informationstexten har ändrats, innebär att du godtar ändringarna.

 

Om personuppgifter

Med personuppgifter menas namn, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ, till exempel betalningsinformation.

Begreppet behandling av personuppgifter tar sikte på alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, exempelvis insamling, lagring, bearbetning, eller sammanställning av personuppgifter.

 

Uppgifter vi samlar in

När du använder våra tjänster eller beställer något, registrerar du uppgifter om dig. Den information du kan registrera in och som vi sparar:

 • För- och efternamn
 • Födelsedata
 • Befattning
 • Faktureringsadress
 • Telefonnummer (arbete)
 • E-postadress
 • Uppgifter om dina bokade kurser, seminarier samt tillhörande information
 • Uppgifter vid annonsering på forsakringsjobb.se
 • Uppgifter vid stipendieansökningar

All ytterligare information som du lämnar till oss i samband med att du använder våra tjänster eller använder funktioner på webbplatsen. Du kan begära att dina registrerade uppgifter tas bort. Kontakta då oss enligt nedan.

 

Hur vi använder dina uppgifter

Uppgifterna sparas i vår kunddatabas och används för att:

 • Tillhandahålla och administrera t.ex. de kurser och event du anmält dig till, inklusive att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig, samt för att hantera fakturering
 • Att hantera stipendieansökningar
 • Underlätta vid framtida bokning av kurser eller seminarier.
 • Informera dig om kundanpassade tjänster samt aktuella kampanjer och erbjudanden från oss
 • Kommunicera med dig i frågor rörande ditt konto hos oss samt för att hålla dig uppdaterad på ändringar i våra tjänster.
   

På vilken laglig grund behandlar SFF dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på SFF, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

 • För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp av utbildningar, böcker och annonser på forsakringsjobb.se.

Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

 • För att kunna administrera ditt medlemskap i SFF och för säker och korrekt hantering av personuppgifter kopplade till medlemskap.

Det avtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om medlemskap. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. skapa och administrera ditt konto på ”Mina sidor” och administrera dina medlemsförmåner.

 • För att kunna administrera stipendieansökningar i SFF och för säker och korrekt hantering av personuppgifter kopplade till stipendieansökningar.

Din ansökan utgör den lagliga grunden för att hantera dina stipendieansökningar. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. skapa och administrera ditt konto på ”Mina sidor” och administrera dina ansökningar.

 • För att kunna hantera kundtjänstärenden

Det är SFF:s berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos SFF.

 • För att kunna skicka information om kursuppdateringar och relevanta kurser.

Det avtal som vi har ingått med dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du är kund hos SFF men inte är medlem hos SFF kommer SFF att behandla dina personuppgifter för att skicka information om relevanta kurser baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra SFF:s produkter och tjänster.

 • För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

 • För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

 • För att kunna fullgöra SFF:s skyldigheter enligt lag såsom avseende myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

Hur länge vi sparar uppgifterna

Dina personuppgifter sparas i vår databas. Databasen rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund.

För att erbjuda dig en hög grad av service, till exempel utfärda intyg på genomförd kurs i efterhand, och för att kunna kommunicera med dig om kursuppdateringar och fördjupningskurser kan vi dock komma att spara dina uppgifter i upp till 5 år från din senast anmälda aktivitet.

Annonserar du på www.forsakringsjobb.se sparar vi dina uppgifter i 4 år, så att du inte behöver lägga upp ett nytt konto varje gång du annonserar.

Om du har köpt en bok så sparar vi uppgifterna i 1 år för ev. reklamationer.

Om du avslutar ditt medlemskap hos oss tar vi bort uppgifterna så fort eventuella kundfordringar är reglerade (dock senast 1 år efter avslutat medlemskap).

Om du har sökt stipendier hos oss tas uppgifterna bort så fort utdelningen av stipendier är klar (senast ett år efter sista ansökningsdag).

Redovisningsuppgifter sparas i enlighet med gällande lagkrav för bokföring, skatter och avgifter.

Vilka vi delar uppgifterna med

De uppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med de underleverantörer som vi använder för att tillhandahålla våra tjänster. Det rör sig om bolag som sköter drift och underhåll av våra IT-tjänster. Underleverantören hanterar personuppgifter för vår räkning. För att säkerställa en hög säkerhetsnivå samt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt får underleverantören underteckna ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Var behandlas personuppgifterna

SFF och av oss anlitade underleverantörer behandlar dina personuppgifter inom EU och EES.


Känsliga uppgifter

Svenska Försäkringsföreningen behandlar inga känsliga uppgifter (hälsouppgifter, ras eller etniskt ursprung, politisk åsikt, religion facktillhörighet, sexuell läggning etc.) i tjänsterna utöver om du meddelar oss eventuella matallergier inför ett event. Om du meddelar eventuella allergier, tas de bort direkt efter genomfört event.

Vid särskild kost eller allergier

Vid kontakt med restaurang, catering eller liknande är uppgifterna anonymiserade dvs de kommer inte vara kopplade till en viss person.

Personnummer

Vi använder inte personnummer i vår hantering.

Hur du tar tillvara dina rättigheter – t.ex. få utdrag över, rätta, radera eller begränsa dina uppgifter

Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och som ska se till att du kan ta tillvara din rätt. Om du tycker att någon uppgift om dig är fel pröva först att ändra på Mina Sidor efter att du loggat in i tjänsten. Om uppgiften inte går att ändra kontakta oss på dataskydd@forsakringsforeningen.se. Vi hjälper dig då att rätta de felaktiga uppgifterna.

De rättigheter som kan komma ifråga är följande:

 • Rätt till tillgång till personuppgifter (registerutdrag) där du kan få reda på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet vilka uppgifter det gäller.
 • Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Rätt till radering av uppgifter under särskilda förhållanden exempelvis när det inte finns något skäl eller rättslig grund för behandlingen, eller att det är olagligt, att behandla uppgifterna vidare. Om behandlingen är nödvändig för att SFF ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (bokföring, skatteregler etc) eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse är behandlingen ändå tillåten.
 • Rätt till begränsning av behandlingen vid ifrågasättande av uppgifternas korrekthet, vid ifrågasättande av lagligheten och likande situationer. Begränsningen kan gälla under en tidsperiod för att utföra en utredning om rätta förhållanden eller avse lagring av uppgifter som borde raderas men som den registrerade anser sig behöva för att ta tillvara sin rätt.
 • Rätt till dataportabilitet som innebär en rätt för registrerad att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit. Denna rätt gäller endast uppgifter där den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller avtal.
 • Rätt att göra invändningar, av skäl som hänför sig till den registrerades specifika situation, mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på intresseavvägning.

  Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Är det en uppgift som SFF ansvarar för kan du kontakta oss enligt följande:

dataskydd@forsakringsforeningen.se

eller

Svenska Försäkringsföreningen
”Dataskydd”
Box 24213
104 51 Stockholm

(Organisationsnummer: 802001-1642)
 

Klagomål

Vill du klaga på hur SFF hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. Det går bra att e-posta Datainspektionen på: datainspektionen@datainspektionen.se

Enligt dataskyddsförordningen har varje registrerad rätt att en gång per kalenderår begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas av SFF. Sådan begäran framställs skriftligen och undertecknad till SFF adress ovan.


Frågor och svar

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som avser en viss person som är i livet och där informationen direkt eller indirekt gör att det går att identifierar personen.

Vad är en behandling?

All hantering av personuppgifter exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, överföring, utlämning, lagring, radering etc.

Vad är Dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen har beslutats av EU och kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. När förordningen träder i kraft kommer den att ersätta vår nuvarande personuppgiftslag. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018.

Vad gör en personuppgiftsansvarig?

Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ska kunna visa att behandlingen är laglig och korrekt och inte mer omfattande än nödvändigt för att nå syftet med behandlingen. Det är även den personuppgiftsansvarige som ska ge dig information om behandlingen och hur du kan tillvarata dina rättigheter etc.

Vad gör ett personuppgiftsbiträde?

Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för en personansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation.
 

Cookies

Denna information avser ditt nyttjande av webbplatserna www.forsakringsforeningen.se, www.forsakringsjobb.se och www.nft.nu och förklarar vad cookies är, hur cookies används och hur du kan kontrollera användandet av cookies.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil med information som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på din dator eller mobila enhet via din webbläsare. Syftet med användande av cookies är att identifiera din webbläsare och registrera hur du har använt webbplatsen för att göra webbplatsen bättre anpassad till dig och dina val.

Acceptera cookies

Genom att använda webbplatserna www.forsakringsforeningen.se, www.forsakringsjobb.se och www.nft.nu samtycker du till användandet av cookies.

Neka cookies

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare normalt ställas in så att den automatiskt nekar till lagring av vissa eller alla cookies eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom inställningar i webbläsaren kan även tidigare lagrade cookies raderas.

Observera: Att neka cookies kommer att medföra att tillgängligheten på den aktuella webbplatsen begränsas och vissa funktioner kommer inte att fungera korrekt. Vi rekommenderar dig därför att acceptera cookies för användande av www.forsakringsforeningen.se, www.forsakringsjobb.se och www.nft.nu.

Hur används cookies?

Vi använder cookies för att identifiera din webbläsare så att det ska bli enklare för dig att navigera på våra webbplatser för att förhindra bedrägeri, hantera säkerheten och för att generellt observera användandet av webbplatsen.

Det finns olika slags cookies och de kan delas in enligt nedan:

Temporära cookies: Dessa cookies är endast lagrade på din dator under din webbsession. De raderas normalt automatiskt när du är klar och stänger din webbläsare.

Permanenta cookies: En permanent cookie är en cookie som lagras som en fil på din dator och den finns lagrad även när du stängt din webbläsare. Permanenta cookies används för att identifiera dig nästa gång du använder webbplatserna och för att komma ihåg dina inställningar, t.ex. språkval.

Förstapartscookies: Förstapartscookies lagras av den webbplats som du surfar till när du anger adressen eller klickar på en länk som leder till webbplatsen, till exempel www.forsakringsforeningen.se och www.forsakringsjobb.se.

Tredjepartscookies: Tredjepartscookies lagras av någon annan än den som ansvarar för webbplatsen.