Publicering i Nordisk Försäkringstidskrift

 


Att tänka på om du önskar få din artikel publicerad i NFT.


Vid en publicering i Nordisk Försäkringstidskrift finns några faktorer som bör beaktas för att underlätta redaktörens uppgift (och även öka möjligheten att få rapporten publicerad).

 

  • Skicka med ett fotografi och en kortare presentation av författaren (författarna) och nämn i vilket sammanhang som artikeln är skriven. Se vidare i valfritt nummer av NFT.
  • Arbeta aktivt med ingressen. Framför allt med hänsyn till att en intetsägande ingress oftast får ett färre antal läsare. Det är viktigt att väcka och behålla läsarnas intresse för artikeln.
  • Skriv koncentrerat och undvik onödiga resonemang. Korta meningar och en uttalad röd tråd ökar intresset. Det är aldrig fel att diskutera dispositionen av rapporten/ artikeln i slutet av inledningen. Se till att läsarna kan följa dina tankegångar.
  • Använd notapparat för att minimera invecklade resonemang i löptexten. Skriv på ett sätt du själv skulle föredra att läsa.
  • Hänvisa gärna till publikationer som kan som kan vara av intresse för dem som önskar fördjupa sig i ämnet, men undvik diskussioner av petitesser i din skrift.

 

Fler praktiska råd


Rubriker
Rubriker ska underlätta för läsarna att få en överblick av rapportens innehåll. Rubriker bör uppfylla tre olika kriterier: För det första vara talande, d.v.s. ge en klar indikation på vad den följande texten behandlar. För det andra tydlig, så att man inte kan missförstå rubriken. Slutligen ska rubrikerna vara täckande för kapitlets innehåll. Det kan också påpekas att man bör fundera på indelningen av styckena så att läsarna kan följa författarens resonemang.

Citat och referat
Citat är att man ordagrant återger var någon annan sagt eller skrivit. Citat omges av citationstecken och åtföljs av ett notnummer: "……."15. Citat som är längre än tre rader ska markeras med indragning av stycket och minskat radavstånd. Givetvis ska citat användas med största möjliga omdöme. Ett alltför stort utnyttjande av citat kan göra löptexten svårbegriplig.

Det finns vissa saker som är tillåtna och andra som inte är tillåtna vid citering. Det är tillåtet att översätta citat till annat språk, men ska markeras med (författarens översättning). Det är också tillåtet att kursivera enstaka ord eller meningar, men det ska framgå att det är (författarens kursivering). Det är också tillåtet att skriva förtydliganden (författarens anm.). Det är däremot inte tillåtet att ändra ordalydelsen eller citera utan källhänvisning.

Referat är att med egna ord återge vad en annan person skrivit eller sagt. Dessutom om man lånat en idé från en annan författares text. Det bör framgå av noterna varifrån man fått inspiration och vad som är författarens egna tankegångar och uttolkningar. Information och idéer som kommer från andra författare ska förses med noter.