Svenska Försäkringsföreningens Årliga Pris (f.d. Årets pris i svensk försäkring) tilldelas den person, företag eller grupp som på ett nytänkande och inspirerande sätt under flera år fört branschens utveckling framåt.


 

Tidigare pristagare

 

SFF Årliga Pris 2018

Gustaf Agartson, VD på Bima
 

”Bima grundades 2010 och är i dag ett av de största internationella mikroförsäkringsföretagen i världen med marknad i 14 tillväxtländer. Bima har i dag cirka 24 miljoner kunder och verksamheten växer med cirka en halv miljon kunder varje månad. Bima med Gustaf i spetsen har hittat ett nytt sätt att göra liv- och olycksfallsförsäkringar tillgängliga för en ny kundgrupp. Målgruppen är låginkomsttagare bosatta i utvecklingsländer. Genom sina mobila försäkringslösningar bidrar Bima till global samhällsutveckling och samhällsnytta.”

Prisutdelningen skedde 2018-11-29.

 


SFF Årliga Pris 2016

Stiftelsen Idéer för livet
 

"Stiftelsen Idéer för livet har genom ett långsiktigt arbete under mer än 30 år bidragit till ett tryggare och mer socialt hållbart samhälle genom att satsa på förebyggande insatser. Det gör stiftelsen genom att bidra till forskning, utveckling och lokala ideella projekt för barn och unga.

Utgångspunkten i stiftelsens arbete är försäkringslogikens insikt om att det är både mänskligt och ekonomiskt lönsamt att förutse risker och förebygga problem istället för att (re)agera först när de uppstått. Stiftelsens arbete bidrar till utveckling i de offentliga försäkringssystemen och att fler förebyggande insatser görs i syftet att minska risken för framtida problem. Stiftelsens arbete gör att de är mycket värdiga pristagare till SFF Årliga pris.”

Prisutdelningen skedde 2017-04-26.
 


SFF Årliga Pris 2015


Anders Lundström
VD, Min Pension
 

”Anders Lundström har genom entreprenörsanda, tålamod och stort engagemang lotsat Min Pension mot den framgång som webbportalen minpension.se blivit. I nuläget befinner sig Min Pension i en intensiv utvecklingsfas för att göra tjänsten ännu bättre för pensionsspararna. Anders Lundström
centrala roll för Min Pensions framgångsrika utveckling gör att han är en mycket värdig pristagare till Svenska Försäkringsföreningens årliga pris.”

Prisutdelningen skedde 2016-04-26.
 


Årets pris i svensk försäkring 2014
 

Annika Creutzer
Creutzer & Co
 

”Annika Creutzer har en gedigen kunskap och erfarenhet av journalistik, nationalekonomi, privatekonomi och därtill ett tilltalande sätt som är kommunikativt och seriöst utan att vara tråkigt.

Annika Creutzer har genom sitt arbete bidragit till att på ett begripligt sätt uppmärksamma ämnet pensioner och finansiellt sparande vilket varit positivt för såväl konsumenter som för försäkringsbranschen.”

Prisutdelningen skedde 2015-04-21.
 


Årets pris i svensk försäkring 2013 
 

Björn Sporrong
Trygg Hansa
 

”Björn Sporrong är arkitekten bakom dagens sjuk- och olycksfallsförsäkring för både barn och vuxna och gravidförsäkringen. De unika lösningar och paketeringar av försäkringen som han tog fram, blev en succé som har anammats av många aktörer på marknaden.

Med ett enormt engagemang för barn och föräldrar har Björns drivkraft varit att underlätta och förbättra i händelse av sjukdom och olycksfall. Införandet av händelseförsäkring som en del i barnförsäkringen har betytt mycket för föräldrar med svårt sjuka barn. Genom den har föräldrarna fått ekonomiskt stöd för att kunna vara hemma och ta hand om sitt barn.

Björn är en generös person, hans empatiska och självklara sätt att förklara det snåriga och svåra

Prisutdelningen skedde 2014-04-29.
 


Årets pris i svensk försäkring 2012
 

Björn von Sydow
Ordförande, Arbetsskadekommissionen
 

"Arbetsskadekommissionen (ASK) har utgående från en oberoende analys av dagens arbetsskadeförsäkringssystem i Sverige och övriga norden tagit fram en rad förbättringsförslag och värderat alternativa framtida lösningar. Såväl själva arbetet som kommissionens slutrapport vittnar om osedvanligt stort engagemang och seriositet. ASK kommer med största säkerhet att bilda underlag för både myndigheters och politikers kommande förbättringsarbete inom arbetsskadeområdet."

Prisutdelningen skedde 2013-04-25.
 


Årets pris i svensk försäkring 2011


Gustaf Rentzhog
Söderberg & Partners
 

"Genom sitt oortodoxa angreppssätt har Gustaf Rentzhog förnyat synen på rådgivning och distribution av produkter Inte alltid i takt med övriga – men det är ju det som kännetecknar en förnyare – men alltid med det större strategiska perspektivet. Gustaf är en "doer" med osedvanlig kapacitet som utmanar och förnyar hela försäkringsbranschen."

Prisutdelningen skedde 2012-04-26.
 


Årets pris i svensk försäkring 2010
 

Yvonne Sjögren
Folksam
 

"Yvonne Sjögren har under större delen av sin yrkesverksamma tid arbetat med person-skadereglering och är sedan 2006 personskadechef på Folksam. Under flera år har hon arbetat aktivt i olika branschgemensamma arbetsgrupper. Oavsett område har hon ett outtröttligt och brinnande engagemang inför uppgifterna. Av sina medarbetare uppskattas hon för sina goda ämneskunskaper samtidigt som hon är en utmärkt ledare. Den stora kunskap hon har delar hon med glädje och entusiasm med sig till alla hon arbetar med. Hon har även förmågan att i större försäkringslösningar se och värna individen. Hon är mycket uppskattad både som föreläsare och lärare och har stor pedagogisk kompetens och bidrar till ett nytänkande inom hela försäkringsbranschens personskadehantering, alltifrån tolkning av rättspraxis till utveckling av nya arbetssätt för handläggarna."

Prisutdelningen skedde 2011-04-27.
 


Årets pris i svensk försäkring 2009
 

Sverker Olofsson
Sveriges Television
 

”Sverker Olofsson har i mer än 20 år granskat försäkringsbranschen och hårt kritiserat fel och brister i bolagens hantering. Hans arbete har bidragit både till att kunder fått rättelse och att branschen utvecklats mot större öppenhet, enkelhet och kundvänlighet."

Prisutdelningen skedde 2010-03-08.
 


Årets pris i svensk försäkring 2008
 

Mikael Petersson
Folksam
 

"Mikael Petersson har under många år, med ett brinnande engagemang och oförtruten vilja, verkat för att kunder med invandrarbakgrund ska kunna vända sig till sitt försäkringsbolag med försäkrings- och sparandefrågor på det egna hemspråket. Han har sedan 2001 på affärsmässiga grunder byggt upp, och ständigt vidareutvecklat, en flerspråkig rikskundtjänst där medarbetare med utlandsbakgrund lämnar försäkringsservice på 17 olika hemspråk, eller på lätt svenska, i syfte att alla människor ska våga fråga och därmed bli rätt försäkrade och kunna känna trygghet i sin vardag."

Prisutdelningen skedde 2009-01-28.
 


Årets pris i svensk försäkring 2007


Carina Lundberg Markow
Folksam
 

"Carina Lundberg Markow är en konsekvent, stridbar och profilerad kritiker kring frågor kopplade till företagens samhällsansvar som miljö, jämställdhet och etik.Carina Lundberg Markow kommunicerar på ett bra, nyanserat och tydligt sätt i medier beträffande dessa frågor."
 


Årets pris i svensk försäkring 2006
 

Anders Kleverman
Sekreterare, Svenska Försäkringsföreningens styrelse
 

"Årets pris i svensk försäkring 2006 tilldelas Anders Kleverman för hans framgångsrika arbete inom Svenska Försäkringsföreningen för att med dess arrangemang bidra till en sund utveckling av försäkringsväsendet och till att öka medlemmarnas professionella värde genom att utveckla både yrkesspecifika och generella kunskaper i försäkring.Arbetet har ofta bedrivits under resursknapphet med stora krav på prioritering samt med kraft och uthållighet som vunnit respekt i branschen."
 


Årets pris i svensk försäkring 2005

Göran Thorstensson
​VD, Sirius International
 

"Göran Thorstensson har som företrädare för Sirius International lyckats lotsa bolaget framgångsrikt genom en mycket svår och turbulent period för aktörerna på återförsäkringsmarknaden. Den svåra perioden för återförsäkringsbolagen har i många fall lett till avveckling av verksamheten och idag finns endast Sirius International kvar som ett svenskt renodlat återförsäkringsbolag. Göran Thorstensson är genom sin kompetens inom försäkring, professionalism och personliga integritet mycket respekterad av försäkringsmäklare, kunder och medarbetare i Norden och runt om i världen."
 


Årets pris i svensk försäkring 2004


Mårten Ajne
Chefaktuarie, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv
 

"Mårten Ajne har som regeringens särskilda utredare gjort en översyn av försäkringsbolagens placeringsregler och presenterat ett slutbetänkande "Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag" hösten 2003. Förslaget har remissbehandlats och är under beredning i Finansdepartementet och Finansinspektionen. Mårten Ajne har lett utredningsarbetet på ett skickligt och strukturerat sätt. Utredningsarbetet är på många sätt banbrytande och innebär ett nytänkande av stora mått inom svensk försäkring vad gäller värdering av försäkringsbolagens tillgångar och skulder. Förslagen i utredningen syftar till att stärka skyddet av försäkringstagarnas intressen genom att förbättra genomlysningen och ge försäkringsbolagen ökade incitament att identifiera, mäta och hantera sina risker. Utredningen och de tankar som presenteras där har rönt stort intresse både i Sverige och internationellt. Mårten Ajne har också av regeringen tillsatts som särskild utredare i den utredning som skall se över Finansinspektionens tillsyn i försäkringsfrågor. Detta uppdrag skall redovisas senast den 31 juli 2005."
 


Årets pris i svensk försäkring 2003


Konsumenternas försäkringsbyrå
 

"Konsumenternas försäkringsbyrå, som startade sin verksamhet 1979, har under Gunnar Olssons ledarskap kommit att framstå som den centrala institutionen för information om försäkringar i Sverige. Flera tusen konsumenter vänder sig varje år till byrån för att söka information och råd i försäkringsfrågor. Frågorna sammanställs och bearbetas på ett systematiskt sätt och utgör en värdefull kunskapskälla för försäkringsbolagens produktutveckling. Byråns arbete utförs av ett team på 8 personer, som har lyckats skapa ett mycket effektivt tekniskt system för att hantera konsumentinformationen och som med stor integritet, oberoende av särintressen, ger saklig information även om brister i existerande försäkringsprodukter. Det rättframma sätt på vilket byrån agerar har ingett stor respekt i alla läger och den har på ett föredömligt sätt hanterat informationen till konsumenterna också under den svåra tid som livförsäkringsbranschen för närvarande genomgår." 

På försäkringsbyrån arbetar förutom Gunnar Olsson fem försäkringsrådgivare: Camilla Bratt, Carita Lindborg, Peter Stark, Mats Sjögren och Kristina Westerståhl. Ansvarig för utveckling av byråns hemsida är Angela Olsson och projektsamordnare är Elisabeth Mogren.
 


Årets pris i svensk försäkring 2002


Erland Strömbäck
Tidigare vice VD, Folksam
 

"Erland Strömbäck har genom sitt gedigna juridiska kunnande och engagemang starkt bidragit till att utveckla regelverk och praxis på skadeförsäkringsområdet. Han har i olika positioner inom departement, branschorgan, bolag och genom nära relationer till forskarvärlden utvecklat ett allsidigt perspektiv på ersättningssystemen inom svensk försäkring och därigenom kunnat ge väl underbyggda synpunkter och förslag på utvecklingen av regelverken och den praktiska skadehanteringen. Erland Strömbäck har också genom sitt omfattande författarskap med ett flertal böcker på försäkringsområdet och ideella engagemang i bl. a. Svenska Försäkringsföreningen förtjänstfullt bidragit till att öka kunnandet och kompetensen hos personer verksamma inom svensk försäkring."
 


Årets pris i svensk försäkring 2001


Birgitta Rolander
Affärsområdeschef för Hälsa & Välfärd, Alecta (tidigare SPP)
 

"Birgitta Rolander har lyft fram rehabiliteringens betydelse främst inom tjänstepensionsområdet men med giltighet för all sjukförsäkring. Genom den forskning som bedrivs tillsammans med Karolinska Institutet, många hundra genomförda rehabiliteringsfall och det utvecklade samarbetet med Försäkringskassan som byggts upp har hon samlat en stor erfarenhet och kunskap inom detta område. Birgitta Rolander är branschens självskrivna språkrör och representant när det gäller att få omvärlden att förstå vilka mänskliga och ekonomiska värden - för den enskilde, för arbetsgivaren, för samhället och för försäkringsbolagen – som står att vinna genom en effektiv och tidigt insatt rehabilitering. Kunskapen om detta är också av stor betydelse vid revidering av lagar och villkor på försäkringens område."
 


Årets pris i svensk försäkring 2000


Svenska Arbetsgivareföreningen & Landsorganisationen i Sverige


"De båda organisationerna har träffat ett nyskapande avtal om tjänstepensioner för LO:s medlemmar.Det är det första tjänstepensionsavtalet, som sänker startåldern från 28 år till 22 år (fr o m år 2002 gäller 21 år). Det är renodlat i sin konstruktion utan krångliga kvalifikationsregler, som kan missgynna vissa grupper. Avtalet innebär att alla typer av anställningar ger pensionsrätt, även korta visstidsanställningar och deltidsarbeten. Avtalet vidgar pensionsförsäkringsmarknaden och främjar konkurrensen, eftersom den anställde fritt kan välja det försäkringsbolag som ska förvalta inbetalda pensionspremier."

Pristagarna representeras av sina förhandlare Hans Gidhagen, Gösta Larsson och Bo Sundén från SAF respektive Börje Grahn, Hans Karlsson, Tore Lidbom och Ellen Linder från LO.
 


Årets pris i svensk försäkring 1999
 

Jan-Mikael Bexhed
​Chefsjurist, Skandia
 

"Jan-Mikael Bexhed har på ett mycket framgångsrikt sätt drivit två för svensk försäkring viktiga mål i EU-domstolen i Luxemburg. Det ena, det s.k. "Safirmålet" rörde den svenska premieskatten på utländska livförsäk¬ringspremier och det andra behandlade inskränkningen i svenska försäk¬ringsbolags placeringar, den s.k. "femprocentregeln". I båda fallen har Jan-Mikael Bexheds insatser lett till ändring eller tillämpning av svensk lagstiftning av mycket stor betydelse för svenska försäkringskunder och för svensk försäkringsindustri."
 


Årets pris i svensk försäkring 1998
 

Maria Krafft
Folksam
 

"Maria Krafft har som forskare i trafiksäkerhet förmått att utnyttja ett omfattande skadematerial från Folksams bilförsäkring på ett sätt som gett banbrytande erfarenheter i den svåra frågan hur nackskador uppkommer för förare och passagerare vid bilkollisioner. Hennes forskning, som under året resulterat i en väl vitsordad avhandling för medicine doktorsgrad, ger bl a biltillverkarna värdefulla impulser hur bilarnas inre säkerhet kan förbättras. Därmed kan de stora problemen med nackskadorna komma närmare en lösning."
 


Årets pris i svensk försäkring 1997


Jan Carendi
Skandia AFS
 

"Jan Carendi tillhör den nya generation inom svensk försäkring som förmått förnya försäkringsformer och distribution. Konsekvent och uthålligt har han utvecklat Assurance & Financial Services inom Skandia till en betydelsefull internationell plattform för försäkrings- och sparandelösningar. Hans insatser har bidragit till att ge framför allt svensk fondförsäkring internationellt erkännande, samtidigt som han visat att svensk försäkring kan göra tungt vägande insatser inom tjänsteexporten."
 


Årets pris i svensk försäkring 1996


Olof Engfeldt, IFU utbildnings AB & Fredrik Tamm, AB Max Matthiessen
 

"Båda har med starkt personligt engagemang på ett förtjänstfullt sätt bidragit till utveckling av kommunikationen på försäkringsområdet. Olof Engfeldt har i olika projekt bidragit till att öppna kommunikationen med våra grannar i öst, särskilt med Ryssland. Genom finansiellt stöd från SIDA har Olof Engfeldt bl. a. lett ett projekt med syfte att bygga upp en försäkringsakademi i S:t Petersburg. Olof Engfedlts hängivna arbete har dels bidragit till att sprida kunskap om svensk försäkring dels berett marken för svensk försäkringsindustris marknadssats­ningar i dessa länder. Fredrik Tamms insatser hänför sig till IT-området. Han har utvecklat ett databaserat informationssystem (MIS), som påtagligt underlättar försäkringsmäklarnas möjlighe­ter att snabbt och effektivt hämta information om olika försäkringsgivares produkter och priser. Systemet utgör ett väsentligt steg i strävandena att minska transaktions­kostnaderna och höja kvaliteten på föreslagna försäkringslösningar till fromma för konsumenterna."
 


Årets pris i svensk försäkring 1995


Gunnar Loxdal
​Journalist, Risk & Försäkring
 

"Nyhetsbrevet Risk & Försäkring har inneburit en välbehövlig förnyelse av nyhetsför­medlingen kring försäkringsverksamheten i Sverige. Gunnar Loxdal har genom nyhetsbrevet skapat och utvecklat en snabb, heltäckande och säker informationskanal av mycket stort värde för försäkringsbolagen och deras anställda."
 


Årets pris i svensk försäkring 1994
 

Marie-Louise Wenander
Skandia
 

"Marie-Louise Wenander är chef för Skandia International och har lett den struktur­förändring inom bolaget som beslutades 1992, och som innebar krympning av verksamheten för att nå lönsamhet och överlevnad. Svenska Försäkringsföreningen vill uppmärksamma den beundransvärda och framgångsrika insats som Marie-Louise Wenander gjort för att fullfölja detta uppdrag. Bolagets position hos kunder, mäklare och personal har försvarats på ett utomordentligt sätt. Marie-Louise Wenanders prestation har stor vikt för hela den svenska försäkrings­branschen. Hon har medverkat till att de kvarvarande svenska återförsäkringsbolagen ånyo visar livskraft."
 Årets pris i svensk försäkring 1993
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Larmtjänsts utredningsenhet

Årets pris i svensk försäkring 1992
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Jan Hellner, Institutionen för försäkringsrätt, Stockholms Universitet

Årets pris i svensk försäkring 1991
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Margareta Kettis, Finansdepartementet

Årets pris i svensk försäkring 1990
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Hans von Heijne, NFT:s ansvarige utgivare

Årets pris i svensk försäkring 1989
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Björn Sprängare, Trygg-Hansa

Årets pris i svensk försäkring 1988
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Björn Wolrath, Skandia

Årets pris i svensk försäkring 1987
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Kenth Ström, Skandia; Claes Tingvall, Folksam

Årets pris i svensk försäkring 1986
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Göran Lindberg, Skandia

Årets pris i svensk försäkring 1985
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Reinhold Henriksson, Svenska Stöldskyddsföreningen

Årets pris i svensk försäkring 1984
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Hans Lindstedt, FSAB

Årets pris i svensk försäkring 1983
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Olof H Appeltofft, Stockholm

Årets pris i svensk försäkring 1982
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Birger Höglund, Skandia

Årets pris i svensk försäkring 1981
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Lennart Elfverson, Försäkringsinspektionen

Årets pris i svensk försäkring 1980
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Sven F Karlsson, FSAB

Årets pris i svensk försäkring 1979
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Claes Foberg, Skandia

Årets pris i svensk försäkring 1978
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Ulf K Nordenson, Högsta Domstolen

Årets pris i svensk försäkring 1977
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Karl-Herman Håkansson, FSAB

Årets pris i svensk försäkring 1976
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Karin von Willebrand, Försäkringsinspektionen

Årets pris i svensk försäkring 1975
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Lars Edstam, Trygg-Hansa och Sven Lidman, Skandia

Årets pris i svensk försäkring 1974
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Tage Larsson, Skandia

Årets pris i svensk försäkring 1973
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Kurt Schalling, Hansa Sjö

Årets pris i svensk försäkring 1972
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Gunnar Lanteli, Trygg-Hansa

Årets pris i svensk försäkring 1971
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Lennart Lagerström, SPP

Årets pris i svensk försäkring 1970
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Allan Alvarson, Skandia

Årets pris i svensk försäkring 1969
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Georg Oding, Skandia

Årets pris i svensk försäkring 1968
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Ebbe Jacobsson, Skandia

Årets pris i svensk försäkring 1967
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Arne Pernell, Folksam

Årets pris i svensk försäkring 1966
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Henry Tellmar, Skandia

Årets pris i svensk försäkring 1965
har av Svenska Försäkringsföreningen tilldelats Frits Börje, Svenska Försäkringsföreningen