Tidigare pristagare

 

 


 

2021

 

Wisam Zuheri
Produktägare Sjuk och Efterlevandeskydd
Skandia

Mattias Skoglund
Requirement Analyst
Nordnet Pensionsförsäkring AB

”Genom ett visionärt och uthålligt arbetssätt i kombination med ett kundperspektiv har Wisam hittat nya vägar till att utveckla och designa nya riskregelverk. Samtidigt som han vågar utmana, värnar han samarbeten såväl internt som externt. Han orkar ”stå i vinden” för att driva sina idéer och metodiskt arbeta sig fram med organisationens intressenter för en kvalitativ helhetslösning.” ”Mattias har som kravanalytiker med stort mod utmanat gamla strukturer. Han använder ny teknik för att skapa effektiva processer för komplexa regelverk. Fokus har legat på digitalisering och hantering av komplexa uppgifter för att kunna implementeras i affären på ett effektivt sätt. Mattias är en sann inspirationskälla genom att ha bidragit till en utvecklande miljö för legala krav samt får affären och modern teknik att gifta sig.”

 

 


 

2019

Astrid Andréason
Complex Claims Adjuster, American International Group (AIG)

 

"Genom sin kompetens, driv, ansvarstagande och energi är Astrid en förebild för nästa generation i försäkringsbranschen. Astrid har haft modet att kliva in i, vad hon själv kallat, ”en stor kostym” och på ett ödmjukt sätt vågat utmana vilket skapat förutsättningar för utveckling. Astrid bidrar till en ökad trygghet i en komplex bransch genom att på ett otvunget sätt förmedla sina slutsatser till skadelidande, förmedlare och andra intressenter. Astrid månar även om teamet och genom humor och kreativitet inspirerar hon andra att växa."

 

Fredrik Tingland
Skadereglerare, Trygg-Hansa

 

"Med sitt konstanta driv och stora intresse för juridiska frågeställningar har Fredrik på några år gått till uppskattad och oumbärlig medarbetare och kollega. Fredrik är en sann inspirationskälla som gjort tydliga avtryck i organisationen bland annat genom sin förmåga att få de komplexa svaren att låta självklara. Genom sitt arbete betonar han värdet av att dela information för att bygga kunskap och hans kompetens är efterfrågad på företaget. Fredrik är med sitt engagemang därmed en förebild för nästa generation i försäkringsbranschen."

 


 

2018

Anton Breman 
SEB Pension & Försäkring

 

”Anton påbörjade sin försäkringsresa för några år sedan hos SEB Pension & Försäkring med fokus på kundupplevelse. Med bakgrund som tjänstedesigner har Anton drivit en mängd utvecklingsprojekt inom flera olika branscher. Anton är ett mycket bra exempel på hur en ny kompetens kan inspirera och förändra en bransch. Anton är en förebild då han inte är rädd för att ifrågasätta gamla strukturer och lösningar, för att alltid sätta kunden och kundupplevelsen i centrum.”

 


 

2017

Sandra Kahn
Skandia

 

"Sandra arbetar med verksamhetsutveckling på Skandia där hennes driv, mod och innovativa arbetssätt gör henne till en nyckelspelare. Varje dag kommer hon till jobbet med viljan att komma framåt och skapa nytt, både i sina egna projekt och som stöd och bollplank till sin omgivning. Hon har framgångsrikt och med stor professionalitet tagit sig an känsliga och svåra uppdrag, bland annat att driva igenom avveckling av produktområden och samarbetsavtal. Sandra är ett föredöme när det gäller att visa ansvarstagande och att se möjligheter istället för problem – en inspirationskälla som är generös med att dela med sig av sina erfarenheter.”  


Madeleine Swedner
If Skadeförsäkring

 

”Madeleine jobbar som teamleader på If Skadeförsäkring och har ett stort intresse för alla sina kunders behov. I sitt ledarskap inspirerar hon anställda att förstå vikten av rådgivares och säljares ansvar för att kunderna är rätt försäkrade om det värsta händer. Madeleine får sina medarbetare att se försäkringsbranschens grundläggande roll, och får dem att känna yrkesstolthet inför sitt viktiga arbete som rådgivare. Madeleine har via pilotverksamhet med sitt team framgångsrikt lyckats hantera övergång från provisionsbaserad ersättning till fastlönemodell med stärkta resultat i såväl försäljning som arbetsklimat och sjukfrånvaro.”


 

2016

Per Georgzén
SEB Pension och försäkring

 

"Per ansvarar för omvärldsbevakningen inom SEB Pension & försäkring. Han har etablerat en tydlig struktur baserat på kundinsikter i omvärldsbevakningen och kompletterat med konkurrentanalyser inom prioriterade utvecklingsområden. Per har också hittat nya sätt att kommunicera sitt område genom t.ex. automatiserade marknadsanalyser och webinarer. Per är drivande, men är också analytisk och har ett entreprenörstänkande, vilket driver SEB Pension & försäkring att hela tiden utgå från kund och dess upplevelse.”  

 

Svenska Försäkringsföreningen lyfta fram ytterligare två talanger och tillika starka kandidater för ett hedersomnämnande:

 

Mathilda Bowallius
AMF


"Mathilda Bowallius, AMF, får ett hedersomnämnande för sitt arbete att möta individer från olika discipliner, teknik och service. Mathilda ser individers olika bidrag till en helhet och möter dessa utifrån deras specifika kommunikationsbeteenden."

 

Fabian Väppling
Skandia

 

"Fabian Väppling, Skandia, får ett hedersomnämnande för sitt arbeta att förenkla komplicerade processer, i kombination med en unik teknisk kompetens. I Fabians närhet står alltid kunden i centrum och hans förmåga att digitalisera, effektivisera och automatisera för såväl kunder som kolleger".


 

2015

Klas Svensson
If Skadeförsäkring AB
 


"Klas leder internetenheten inom Affärsområde Privat på If. I arbetet att förenkla för kunden är Klas ett vägledande ljus. Han leder utifrån enkla principer, t.ex. ”Tänk alltid att kunden ska kunna utföra ärendet själv, då förenklar du också för Ifs egna rådgivare”. Klas har i hög grad bidragit till att If två år i rad vunnit ”Internet World Top 100” (Bank & Försäkring). Trots att han inte fyllt 30 år uppvisar Klas ett moget ledarskap och tar ansvar långt utanför sin egen linjeorganisation. Han hanterar affärsfrågor, konflikter, kundärenden och prioriteringar med mänsklig värme, humor och närvaro utan att tumma på sin integritet."2014

Emilie Dawrin
Handelsbanken Liv


"Emilie har gjort ett mycket fint arbete vid hemtagning av en produkt från Irland till Sverige med kort deadline nära ett årsskifte. Med sitt lugn, pedagogiska sätt och noggrannhet har hon fått detta implementerat i verksamheten samtidigt som hon tagit ett nytt ansvar som produktionsansvarig för Bankens övriga fem funktioner. I samråd med övriga avdelningar har Emilie tagit fram och sammanställt en förteckning över formaliakrav som ställs för olika ärenden och produkter och fått dessa publicerade på Bankens intranät. Hon har ett brett kontaktnät i Banken och förtroendet för henne är väl förankrat i organisationen. Emilies intresse för lagidrott och idrottsliga utmaningar visar sig i hennes uthållighet i att hela tiden sträva efter att hela ”laget” ska med och mot samma mål utan att någonsin tumma på spelreglerna. Hon tar sig an alla uppgifter med samma engagemang, med strålande resultat och är receptiv för alla de delar som ledarskapet innebär. Emilie gör ett stort avtryck i organisationen, levererar alltid med hög kvalitet i god tid. Hennes teamorienterade sätt, noggrannhet och målmedvetenhet gör att Emilie har goda chanser att bli en framgångsrik ledare."2013

Charlotta Ek
Skandia


"Charlotta Ek har som chef för verksamhetsstöd framgångsrikt drivit förändring och förnyelse av arbetssätt, uppföljning, styrning och belöning inom försäljning i Skandia. Efter bara ett år som ledare har hon en medarbetarnöjdhet i toppklass. Charlotta har en unik produktförståelse och en bra blick för de förändringar försäkringsbranschen står inför kopplat till transparensfrågor, trovärdighet m.m. Hon har förmåga att leda arbetsmöten och projekt på ett inspirerande sätt och driver kundperspektivet igenom alla förändringsprojekt. Charlotta har alla förutsättningar för att bli en framgångsrik ledare i försäkringsbranschen."2012

Totte Pikanen
Länsförsäkringar AB
 


"Totte är en förebild för aktuarieyrket. Han har förmågan att på ett pedagogiskt sätt kommunicera och åskådligöra mycket svåra beräkningar och samband. I den nya värld, där hela branschen går in i Solvens II utgör han en brygga mellan teori och verklighet. Totte är engagerad och har förmågan att få medarbetare med sig in på de mest till synes omöjliga uppgifter, lösa dem och få alla att växa. Tottes ledarskapsegenskaper och driv gör att vi bedömer att han har mycket goda möjligheter att bli en framgångsrik ledare inom branschen."2011

Louise Bråkenhielm
If Skadeförsäkring AB


"Louise Bråkenhielm, If, personifierar den typ av ledare som försäkringsbranschen behöver för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Hon har hög strategisk kompetens, god förmåga att relatera till och kommunicera med människor och har uppnått goda resultat i de projekt hon har drivit.

Det som gör Louise framgångsrik i sin ledarroll är att hon kombinerar förmågan att vara väldigt rak, ärlig och tydlig med en okomplicerad prestigelöshet och en mänsklighet som gör att hon snabbt skapar förtroende för sin person. Det gör också att hon har förmågan att få medarbetare att bli trygga i vad som förväntas av dem samtidigt som de blir motiverade att leva upp till dessa förväntningar. Hennes personlighet och driv gör henne till en utmärkt representant för vår bransch."2010

Martin Brigenheim
Länsförsäkring Kronoberg


"Genom Martin Brigenheims idoga insatser har Länsförsäkring Kronoberg ett väl fungerande riskhanteringsprogram. Det har inneburit ett helt nytt förhållningssätt till riskhantering och har starkt utvecklat samverkan mellan marknad och skador vilket är helt avgörande för konceptets framgång. Trots sin unga ålder har både chefer och arbetskamrater ett stort förtroende för Martin då han utvecklats till en specialist i juridiska frågor och nu även ansvaret som bolagets Compliance-officer och PUL-ansvarig."2009

Anton Grip
If Skadeförsäkring AB


"Anton har på mycket kort tid som anställd på If blivit Nordisk produktchef för Företagsmotor/Commercial och svensk produktchef för Egendom. Anton är enligt sina kollegor en trovärdig person som genom sitt systematiska arbetssätt gör att han får andra att lyssna och förstå. Hans mest utmärkande egenskaper är att han är drivande, har stor integritet och ödmjukhet."