Gruppförsäkringsseminarium

Ett seminarium för alla som arbetar med gruppförsäkring - jurister, produktansvariga, kundtjänstansvariga, marknadsavdelning, förmedlare m.fl!
Seminariet syftar till att lyfta praktiska frågor inom gruppförsäkring och få dem belysta ur olika synvinklar. Vi kommer även att ge en internationell utblick av gruppförsäkring och diskutera utformningen av gruppförsäkringar för barn ur ett konsumentperspektiv. Seminarieformen innebär att vi kommer att försöka ge så stort utrymme som möjligt för frågor och diskussion. Moderator för seminariet är Gunnar Olsson, tidigare chef, Konsumenternas försäkringsbyrå.
 

Program

09.30 – 09.40
Inledning av moderator - Gunnar Olsson, tidigare chef, Konsumenternas Försäkringsbyrå.
 
09.40 – 10.20

Gruppförsäkring – juridisk genomgång
Genomgång av de centrala bestämmelserna i lagstiftningen som reglerar gruppförsäkring. Vad är en gruppföreträdare, vad innebär informationsansvar, vem har ”koll” på gruppen, vad bör ett gruppavtal innehålla?
Bo-Göran Jansson, försäkringsjurist, Skandia

10.20 – 11.10
Vad är en grupp?
Hur har synen på en grupp utvecklats med tiden och vilka kriterier krävs för att en sammansättning av individer kan anses vara en grupp enligt försäkringsavtalslagens lydelse? Om försäkringsverksamheten endast får bedrivas inom Sverige, hur ska en försäkringsgivare förhålla sig till att allt fler grupper kan ha individer med internationell koppling?
Anna Lööv, partner och advokat, Kompass Advokat
 
11.10 –11.30 Paus
 
11.30 – 12.10
Förmedling av gruppförsäkring
Hur görs gränsdragningen mellan försäkringsförmedlare och gruppföreträdare? Vad kan man göra som gruppföreträdare utan att bli försäkringsförmedlare? Vilka utmaningar står förmedlingsbranschen inför och hur kommer distributionen av gruppförsäkring att utvecklas framöver?
Per Andelius, Legal Advisor, Per Andelius & Partners AB
 
12.10 – 13.10 Lunch
 
13.10 - 13.50
Byte av försäkringsgivare – juridisk genomgång 
När en grupp byter försäkringsgivare – hur sker konverteringen till ny försäkringsgivare? Vad betyder konvertering?  Vilka lagliga krav finns det och hur tillgodoser man individens rättigheter? Vad är ett likvärdigt skydd genom fortsättningsförsäkring i 19 kap 15 § 1 st. FAL? En principiell genomgång av legala krav och risker vid byte av försäkringsgivare. 
Bo-Göran Jansson, försäkringsjurist, Skandia 
 
13.50 – 14.20 
Reservationsanslutning till frivillig gruppförsäkring 
Vad innebär förslaget om ändrade regler för reservationsanslutning? Vilka synpunkter lämnades av remissinstanserna? Hur ser det fortsatta arbetet med förslaget ut? Vilka är de möjliga konsekvenser skulle en ändrad reglering ge för konsument och för försäkringsföretag?
Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd och tidigare professor i civilrätt vid Stockholms och Uppsala universitet
Åsa Petersson Bergsten, chef affärsjuridiska enheten, Bliwa Livförsäkring
 
14.20 – 14.40 Paus
 
14.40 – 15.10
Europeisk utblick – gruppförsäkring
Hur vanligt är det med gruppförsäkring i övriga Europa? Finns det något land som har hög andel gruppförsäkring och vilka skillnader och likheter ser man i jämförelse med Sverige?
Johan Lindvall, Managing Director Affinity, Willis AB
 
15.10 – 15.50
Paneldiskussion: Är dagens gruppförsäkringar för barn tillräckligt bra?
Vad ingår i ett bra gruppavtal? Gruppförsäkring kontra individuell försäkring – vilket är bäst för konsumenten? Vad ryms inom försäkringsskyddet och till vilket pris?
Christina Meder, jurist, Konsumenternas försäkringsbyrå
Victoria Mattes, produktägare barnförsäkring, Folksam
Björn Sporrong, tidigare Trygg-Hansa
Johan Gunnarson, marknadschef och vice VD, Bliwa Livförsäkring
 
15.50 – 16.00
Avslutning av moderatorGunnar Olsson, tidigare chef, Konsumenternas försäkringsbyrå