Villkorstolkning inriktning skadeförsäkring

Kurs om tolkning och tillämpning av skadeförsäkringsvillkor

 

Försäkringsavtalet är en särpräglad avtalstyp där allmänna civilrättsliga regler inte alltid är direkt tillämpliga. Försäkringsvillkor reglerar åtaganden vid framtida händelser på grund av orsaker som kan vara skiftande och svårförutsägbara. Villkoren är därför ofta abstrakt formulerade med oklar innebörd vid tillämpning på den senare inträffade händelsen. Dessutom har många försäkringsvillkor sin grund i historiska erfarenheter och formuleringar som gör att både ordval och syfte numera kan framstå som oklar. Tolkningen förutsätter därför ofta viss kännedom om försäkringsteknik, villkorshistorik och branschpraxis. Dessa förhållanden gör att tvister i domstol eller skiljeförfarande relativt ofta rör tolkningen av försäkringsvillkor.  

 

Syfte

Kursen ger en översikt av skadeförsäkringsavtalets särdrag och de principer och metoder som är tillämpliga vid tolkning av skadeförsäkringsvillkor. Genomgången baseras på vägledande domar och rättslitteraturen samt seminarieledarens långa praktiska erfarenhet inom området.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i ditt yrke kommer i kontakt med tolkning och tillämpning av skadeförsäkringsvillkor – skadereglerare, produktutvecklare, försäkringsjurister, advokater, försäkringsförmedlare m.fl. Kursen passar både dig som arbetar inom försäkringsbranschen och på försäkringstagarsidan.

 

Innehåll och upplägg

Dagen inleds med en orientering om skadeförsäkring och skadeförsäkringsavtal samt bakgrunden till och utformningen av skadeförsäkringsvillkor i allmänhet. Därefter går vi igenom de principer som i allmänhet gäller vid tolkning av försäkringsvillkor. 

Efter dessa allmänna avsnitt kommer vi att särskilt behandla tolkningen av vem försäkringen kan gälla för och vilka rättigheter och skyldigheter dessa kan ha. Vi går sedan vidare med att behandla hur allmänna principer om bevisning, orsakssamband, aktsamhet och skälighet tillämpas vid försäkringsavtal. Hänvisning sker till ett antal rättsfall från Högsta domstolen där frågorna har behandlats. 

Kursen avslutas med en genomgång av ytterligare ett tiotal avgöranden av Högsta domstolen som behandlar tolkningen av olika mer eller mindre vanliga skadeförsäkringsvillkor och illustrerar de tolkningsprinciper och metoder som tillämpas. En summarisk beskrivning av villkoret och tolkningsavgörandet i varje rättsfall delas ut till deltagarna. Deltagarna kommer också att få en sammanställning över tolkningsavgöranden av Högsta domstolen, däribland de fall som har diskuterats under kursen. 
 

Ur programmet
 

  • Skadeförsäkringsavtalets särdrag
  • Allmänt om tolkning av försäkringsvillkor
  • Betydelsen av FAL:s bestämmelser vid tolkningen
  • Innebörden av särskilda begrepp såsom försäkringstagare, försäkrad, medförsäkrad, m.m.
  • Tillämpning av vanliga villkorsrekvisit: orsaksfrågor, culpabedömning, bevisbörda och beviskrav, samt jämkning av försäkringsvillkor
  • Högsta domstolens praxis om tolkning av försäkringsavtal.

 

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
Stockholm

 

Kursledare

Birger Nydrén

LL.M UCLA, Jur. kand, Civ. ing.

Birger bedriver för närvarande egen juridisk verksamhet i Birger Nydrén SPE AB. Dessförinnan verksam vid G Grönberg Advokatbyrå, Stockholm (2012-2016), Chefsjurist Zurich Insurance Nordic (1998-2012), Chefsjurist Trygg-Hansa Näringslivsförsäkring (1993-1998). Tidigare bl a hos SEB Koncernjuridik och dåvarande Byggnadsstyrelsens Juristenhet. Ursprungligen entreprenadingenjör hos Skanska. Skiljeman och rättegångsombud i ett antal försäkringstvister under de senaste tio åren. Författare till en rad artiklar i juridisk fackpress, och medförfattare till några böcker, angående främst skadestånds- och försäkringsrättsliga frågor.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98