Tjänstepensionskassor - framtid, utmaningar och vägval

Seminarium för att klargöra rättsläget för tjänstepensionskassorna


För närvarande förbereds lagstiftning inom Finansdepartementet som avser förslag till ny tjänstepensionsreglering. Förslaget kommer att omfatta en möjlighet för tjänstepensionskassor att omvandlas till tjänstepensionsinstitut. Det innebär att rättsläget för tjänstepensionskassor kommer att klarna. 

Seminariet om tjänstepensionskassor behandlar tjänstepensionsdirektivet, det svenska förslaget till reglering för tjänstepensionsföretag, vilka skillnader en svensk tjänstepensionsreglering kan komma att medföra för tjänstepensionskassor i förhållande till dagens reglering och hur en omvandling till tjänstepensionsinstitut kan gå till. 

Några av de frågeställningar som tas upp under seminariet är:

  • Reglering av tjänstepensionskassor – vad gäller idag?
  • Vad innebär IORP2?
  • Vad vet vi idag om hur IORP 2 ska implementeras i svensk rätt?
  • Hur kan solvensregleringen komma att se ut för tjänstepensionskassor? 
  • Hur är det tänkt att en omvandling till tjänstepensionsinstitut ska gå till?


Seminariet kommer att ge stort utrymme för diskussioner, frågor och erfarenhetsutbyte bland deltagarna. 

Målgrupp

Seminariet riktar sig dig som på något sätt är ansvarig för en tjänstepensionskassa, exempelvis styrelseledamot, VD eller medlem av ledningsgrupp. Seminariet passar även dig som är bland annat jurist, aktuarie, regelverksansvarig eller specialist och som på något sätt arbetar med tjänstepensionskassor.

 

 


 

Seminarieledare
 

Anna Lööv, advokat och partner, Kompass Advokat
Anna har arbetat uteslutande med affärsjuridik sedan 1999 varav ett år i USA. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan flera år tillbaka har hon fördjupat sig inom försäkringsrätten.. Anna har hållit många utbildningar om bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom personuppgifter och marknadsföringsrätt hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

Viveka Classon, senior advisor, Kompass Advokat, f.d. chefjurist
Viveka har en gedigen praktisk erfarenhet av livförsäkringsfrågor efter att ha jobbat drygt 18 år på Skandia som bolagsjurist och sedermera chefjurist. Under hennes tid på Skandia kom hon i kontakt med på de flesta juridiska frågor som kan uppkomma inomlivförsäkring. Som chefjurist var hon styrelsens sekreterare och ingick i Skandias koncernledning och var bland annat ytterst ansvarig för juridiken vid Skandias ombildning till ömsesidigt bolag i 2014. Viveka är sedan maj 2016 verksam på Kompass Advokat. 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Stefan Pärsson
VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91